Image
Image
Image Image Image Image Image Image Image
ระบบราชการ 4.0 กับการพลิกโฉมงานด้านความมั่นคงของ กอ.รมน.
About Us

ระบบราชการ 4.0 กับการพลิกโฉมงานด้านความมั่นคงของ กอ.รมน.

ในยุคที่สังคมไทยต้องเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันจากพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด (Disruptive Technology) ส่งผลให้เกิดปัญหาการพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้ของคนไทยที่จะไปได้ทันกับข้อมูลข่าวสารจำนวนมากและเข้าถึงได้ง่ายในโลกออนไลน์ ซึ่งผลที่ตามมาจากนั้นก็คือ ความล้าหลังในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดและทักษะในการทำงานใหม่ๆ ที่กำลังเคลื่อนเข้ามาอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่กระทบกับความรู้สึกของประชาชนที่คาดหวังให้ภาครัฐมีศักยภาพในการแก้ปัญหาได้สูงขึ้น
อ่านทั้งหมด

กิจกรรม