Welcome to HOMEY TUTOR
เรียนพิเศษ ตัวต่อตัว
กับติวเตอร์คุณภาพ
สมัครเรียนตอนนี้
Welcome To Homey Tutor

Online Education Learning

HOMEY TUTOR เรียนพิเศษตัวต่อตัวกับติวเตอร์คุณภาพ

  • คัดสรรติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์
  • เรียนเข้าใจได้มากกว่าด้วยการสอนแบบตัวต่อตัว
  • มีความเป็นส่วนตัว ทำให้ผู้เรียนกล้าพูด กล้าถามในเรื่องที่สงสัย
  • สามารถเลือกเวลาและสถานที่เรียนที่นักเรียนสะดวก เช่น ที่บ้าน ห้างสรรพสินค้า หรือเรียนออนไลน์
  • ราคาไม่แพง จ่ายตามที่เรียนจริง ไม่ต้องเหมาจ่ายเป็นคอร์ส
  • สามารถเลือกติวเตอร์ที่ต้องการได้ตามใจผู้เรียน
  • สามารถเน้นเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องการได้

วิชาที่เปิดสอน

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

วิชาดนตรี

รีวิวจากผู้เรียน

This is due to their excellent service, competitive pricing and customer support. It’s throughly refresing to get such a personal touch.
This is due to their excellent service, competitive pricing and customer support. It’s throughly refresing to get such a personal touch.
This is due to their excellent service, competitive pricing and customer support. It’s throughly refresing to get such a personal touch.

เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
เรียนรู้การศึกษาที่ดีขึ้น